Regulamin: Szkolenia stacjonarne

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym (dalej: szkolenie).

1.2. Podmiotem odpowiedzialnym, zwanym dalej Organizatorem jest Brandoholik Maciej Sznitowski z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-864), przy placu Porozumienia Gdańskiego 1/316, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 41155, NIP 6692420938, REGON 320647188.

2. Zasady uczestnictwa i płatności

2.1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która dokonała rejestracji i opłaciła należność za udział w szkoleniu.

2.2. Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2.3. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę koszyka easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Dokumenty te są dostępne na stronie koszyka.

3. Prawa i obowiązki Organizatora

3.1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem i terminem.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia.

3.3. Z powodów niezależnych od Organizatora, takich jak siła wyższa, może nastąpić zmiana terminu szkolenia. W takim przypadku uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o nowym terminie.

3.4. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, w tym w przypadku niewystarczającej liczby uczestników (mniej niż 6), uczestnikom przysługuje prawo do pełnego zwrotu uiszczonych opłat w terminie 5 dni roboczych.

4. Prawa i obowiązki Uczestników

4.1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w szkoleniu oraz przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

4.2. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Organizatora. Materiały te są własnością intelektualną Organizatora i nie mogą być publikowane ani udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Organizatora.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu szkolenia.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

5.3. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia odnośnie treści regulaminu należy zgłaszać do Organizatora drogą elektroniczną na adres maciek@brandoholik.pl