Regulamin Szkoleń Video

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z kursów na platformie Szkolenia Brandoholika jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1 Podmiotem odpowiedzialnym, zwanym dalej Operatorem, jest Brandoholics Maciej Sznitowski z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-419), przy ulicy Zbyszka z Bogdańca 93/4, wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 41155, NIP 6692420938, REGON 320647188.

§2 Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

§3 Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

§4 W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy.

II RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1 Regulamin określa zasady działalności platformy szkoleniowej.

§2 Platforma Szkolenia Brandoholika służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3 Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4 Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III WARUNKI KORZYSTANIA

§1 Kursy płatne dostępne dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.

§2 Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§3 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§4 Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§5 Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

§6 Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§7 Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§8 Użytkownicy, którzy są zarejestrowani na platformie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.

§9 Płatność za kursy on-line realizowane są przez systemu płatności Stripe.

§10 Wszystkie ceny oferowanych przez Autorów produktów, są cenami brutto.

IV REJESTRACJA

§1 Platforma działa w systemie online.

§2 Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do wykupionego kursu.

§3 Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych, a także stworzenie bazy danych.

§4 Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5 Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6 W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Brandoholics Maciej Sznitowski.

§7 Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z platformy Szkolenia Brandoholika.

V KURSY

§1 Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2 Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie nagrań wideo.

§4 Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

§5 Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.

§6 Dostęp do kursów jest ograniczony i wynosi 180 dni od dnia zakupu.

VI UŻYTKOWNIK

§1 Użytkownikami platformy Szkolenia Brandoholika mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów platformy.

§2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3 Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4 Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6 Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostępne są na stronie platformy.

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ZWROTY

§1 Użytkownik, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
§2 Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie po upływie 14 dni od aktywacji szkolenia, która następuje po zaksięgowaniu opłaty i otrzymaniu przez kupującego faktury końcowej. W przypadku gdy Użytkownik nie zalogował się do platformy, przystępuje mu prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego przed upływem 14 dni.
§3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
§4 Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną na adres maciek@brandoholik.pl
§5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§6 W przypadku odstąpienia od umowy, Operator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

IX ZASADY PŁATNOŚCI

§1 Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez firmę Stripe.

§2 Dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.

X KWESTIE TECHNICZNE

§1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2 Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Brandoholics Maciej Sznitowski.

§2 Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online.

XI ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1 Za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2 W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

XII PRAWA AUTORSKIE

§1 Prezentowane na platformie Szkolenia Brandoholika treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2 Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

§3 Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na platformie Szkolenia Brandoholika jest zabronione.

XIII SPORY

§1 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem mailowym, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.